برچسب: اطمینان

حصول اطمینان از کیفیت لیفان 820

سازنده خودروی لیفان به منظور حصول اطمینان از کیفیت و دوام خودروهای لیفان آزمایش های متعددی هم قبل از تولید و هم در حین تولید وهم بعد از آن انجام میدهد
وی برای ساخت خودروها از رباط هایی بهره می جوید که ساخت آلمان می باشد