برچسب: ترمز

بررسی ترمزهای لیفان 820

بعد از بررسی های صورت گرفته مشاهده گردید که خودروی لیفان 820 دارای ترمز های کوبنده ای هست و در هر سرعتی می تواند ترمزهای کوبنده ای را از خود نشان دهد .
برای اینکه آزمایش تخلیه بار وزنی خودرو را هم بررسی نماییم مقداری فرمان خودرو را به سمت راست گرفتیم .
هدف از انجام این کار این بود که مشاهده گردد که آیا خودرو کله می شود یا خیر و یا اصلا آیا انجام این کار سبب گیجی فرمان می شود یا نه