برچسب: موتور خودرو

X 60 چه در چنته اش دارد ؟

اتوموبیل ایکس 60 دارای پدال بسیار نرمی می باشد این نرم بودن از خستگی راندده در ترافیک ها کم می کند البته همین امر ممکن است موجب گردد تا با برداشتن پا از روی پدال خودرو یک حرکت پرشی داشته باشد و این خطرناک می باشد و شما باید مراقب باشید
با روشن کردن این خودرو شما هیچ صدایی از موتور آن نخواهید شنید و تنها در صورتی کمی از صدای آن را خواهید شنید که دور موتور را بالا ببرید که البته در اینجا هم تا 4000 بیشتر اجازه این کار را نخواهید داشت چرا که ECU اجازه آسیب زدن به موتور را نخواهد داد